2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Educació Social (1999)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Comprendre la génesi dels procesos històrics de consolidació de la professió i de la intervenció socioeducativa
  A2 Conèixer el marc de l´Educació Social i els models desenvolupats en altres països.
  A3 Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d´actuació.
  A4 Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sustenten els procesos d´intervenció socioeducativa.
  A5 Conèixer els estadis evolutius de la població amb la que es treballa
  A6 Conèixer els factors biològics i ambientals que afecten als procesos socioeducatius.
  A7 Conèixer les caracteristiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.
  A8 Conèixer les bases pedagògiques, psicològiques i sociològiques dels procesos d´intervenció socioeducativa
  A9 Conèixer la metodologia de la intervenció socioeducativa així com la metodologia per a la seva avaluació
  A10 Identificar i diagnosticar els factors de risc social i els factors de conflicte personal i sociofamiliar.
  A11 Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a l´anàlisi de la realitat social.
  A12 Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a la detecció de necessitats socioculturals.
  A13 Dissenyar programes d´intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris)
  A14 Utilitzar les estrategies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.
  A15 Utilitzar les estrategies, els procedimients i les tècniques adequades per a la mediació.
  A16 Organitzar i gestionar estructures i procesos de participació i acció comunitaria
  A17 Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius.
  A18 Produir i gestionar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa
  A19 Col.laborar i assessorar als mitjans de comunicació en l´elaboració de programes amb contingut socioeducatiu
  A20 Utilitzar les noves tecnologies amb finalitat formativa
  A21 Desenvolupar el domini lingüístic que posibiliti i afavoreixi el treball en entorns multiculturals i plurilingüístics.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Mostrar una actitud empàtica i de confiança cap els subjectes de la intervenció educativa.
  B10 Mostrar respecte cap a les opcions vitals dels subjectes de la intervenció educativa.
  B11 Mostrar respecte i comprensió cap a les diferents parts implicades en un conflicte.
  B12 Evitar actituds paternalistes cap els subjectes de la intervenció, especialment cap els mes desafavorits.
  B13 Evitar actituds moralistes i conductes d´adoctrinament dirigides als subjectes de la intervenció.
  B14 Planificació i organització
  B15 Capacitat de lideratge
  B16 Motivació per la qualitat
  B17 Presa de desicions
  B18 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia