2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
  A2 Dissenyar i desenvolupar projectes educatius i unitats de programació que permetin adaptar el currículum al context sociocultural.
  A3 Conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics de les llengües i ser capaç d’avaluar el seu desenvolupament.
  A4 Reflexionar sobre l’estructura, nivells, propietats i funcions de la llengua.
  A5 Conèixer les orientacions metodològiques per a l'apropament dels alumnes al text literari.
  A6 Valorar la riquesa de la diversitat lingüística.
  A7 Conèixer els processos de simbolització matemàtica.
  A8 Reconèixer la matemàtica com a instrument de modelització de la realitat.
  A9 Saber utilitzar i fer utilitzar els nombres i els seus significats, mesurar i utilitzar relacions mètriques, formes i relacions geomètriques.
  A10 Saber utilitzar el llenguatge algèbric.
  A11 Conèixer i entendre els continguts propis de les ciències experimentals a Primària i com s'han d'integrar per a l'aprenentatge dels alumnes.
  A12 Conèixer els elements de la didàctica de les ciències experimentals i els diferents enfocaments didàctics.
  A13 Conèixer les característiques de les dificultats principals en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals.
  A14 Conèixer els camps temàtics d’interrelació de les ciències amb altres àrees, i en especial en aspectes d’educació tecnològica, educació per a la salut i educació medi ambiental.
  A15 Reflexionar sobre la construcció de valors socials mitjançant l'anàlisi de la realitat social i el coneixement històric.
  A16 Conèixer les tècniques i mètodes propis de la història (categories temporals, representacions de cicles i etapes, ús de fonts històriques, etc.), la geografia (orientació i mesura de l'espai, representació gràfica i cartogràfica, observació directa, anàlisi del paisatge, etc.).
  A17 Conèixer el procés de conceptualització del temps en general i el temps històric i l’espai geogràfic.
  A18 Promoure el desenvolupament d'identitat cultural a través del coneixement històric i social.
  A19 Conèixer les manifestacions del llenguatge artístic.
  A20 Entendre i valorar l’experiència que les arts plàstiques aporten al procés educatiu i en la formació integral del ésser humà.
  A21 Conèixer i analitzar els corrents artístiques actuals.
  A22 Conèixer la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.
  A23 Apreciar i valorar les qualitats plàstiques i visuals.
  A24 Conèixer els fonaments de la cultura popular, amb especial referència al folklore propi de la localitat i la comunitat autònoma.
  A25 Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals de referència de tots els estils, èpoques i cultures.
  A26 Conèixer i dominar els principis de l'expressió i la comunicació corporal relacionats directament amb el fet musical i la dansa.
  A27 Conèixer les manifestacions musicals de diferents cultures.
  A28 Conèixer i valorar el propi cos, les seves possibilitats motrius i comunicatius i els beneficis que tenen sobre la salut.
  A29 Conèixer el desenvolupament psicomotriu de 0 a 12 anys i la seva intervenció educativa.
  A30 Conèixer els fonaments biològics i fisiològics del cos humà i els processos d'adaptació a l'exercici físic i la seva relació amb la salut, la higiene i l'alimentació.
  A31 Conèixer els aspectes que relacionen l'activitat física amb l'oci i la recreació per establir bases d'utilització del temps lliure: teatre, dansa, esports, sortides, etc.
  A32 Tenir una plena competència comunicativa i un bon coneixement lingüístic i socio-cultural de la llengua estrangera.
  A33 Conèixer i saber desenvolupar els corrents principals didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres a l’aula.
  A34 Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres i estrangeres.
  A35 Tenir una competència comunicativa suficient almenys en una altra llengua de la UE o d'altres països.
  A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
  A37 Conèixer els fonaments psicològics, socials i lingüístics de les diferents necessitats educatives especials i ser capaç d'assessorar pares i professors.
  A38 Conèixer la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'una resposta educativa de qualitat per a l'alumnat amb NEE.
  A39 Conèixer l'avaluació dels plans de treball individualitzats, introduint ajustaments progressius en els objectius de la intervenció, en l'adequació dels mètodes, les pautes a seguir.
  A40 Conèixer les ajudes tecnològiques per millorar les condicions d'aprenentatge i la qualitat de vida.
  A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
  A42 Ser capaç de desenvolupar en els alumnes hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència.
  A43 Ser capaç de promoure els comportaments respectuosos amb el medi natural, social i cultural.
  A44 Detectar situacions de falta de benestar dels alumnes que afectin el seu desenvolupament i promoure la seva millora.
  A45 Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió i integració del grup classe.
  A46 Ser capaç de crear i mantenir vincles de comunicació coordinats amb les famílies per tal d’incidir més eficaçment en el procés educatiu.
  A47 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
  A48 Guiar-se per principis interdisciplinars a l'hora de programar les activitats i les tasques educatives de 6 a 12 anys.
  A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
  A50 Ser capaç de dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats i materials que fomentin la creativitat de l’alumne.
  A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
  A52 Desenvolupar la funció tutorial, orientant els alumnes i pares i coordinant l'acció educativa referida al grup d'alumnes
  A53 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
  A54 Tenir un equilibri emocional en les circumstàncies variades de l'activitat professional.
  A55 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
  A56 Assumir la dimensió ètica del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable.
  A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
  A58 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar en el marc d'una educació integral.
  A59 Col•laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn.
  A60 Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge, introduint propostes d’innovació dirigides a millorar de la qualitat educativa.
  A61 Realitzar activitats educatives de suport als alumnes en el marc d'una educació inclusiva.
  A62 Promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en què es desenvolupa el procés educatiu de manera que garanteixi el benestar dels alumnes.
  A63 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
  A64 Gestionar els conflictes i resoldre'ls.
  A65 Conèixer els fonaments i desenvolupament de la didàctica i la pedagogia musical i realitzar adaptacions per permetre que els nens gaudeixin de la música i del seu ús com a mitjà d'expressió
  A66 Conèixer els principis de neurofisiologia sobre estimulació i percepció sonora, semítica i simbolització en llenguatges musicals
  A67 Conèixer els fonaments del llenguatge musical, tècnica instrumental i vocal, harmonia, rítmica i dansa
  A68 Conèixer la dimensió musical de les àrees de coneixement: derivacions de l'acústica en educació musical
  A69 Prendre consciència dels elements temàtics des d'una perspectiva de l'escolta i elaborar documents, esquemes i partitures
  A70 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa
  A71 Preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents disciplines
  A72 Conèixer la diversitat de recursos didàctics concrets, tant a l'aula com externs, per a l'ensenyament-aprenentatge de les ciències i als criteris per decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los a la diversitat dels alumnes i situacions
  A73 Ser sensible a l'interès dels alumnes, utilitzar els recursos adequats per motivar-los en l'aprenentatge de les ciències i fomentar en els alumnes una actitud favorable cap a la ciència i les seves aplicacions
  A74 Reconèixer la diversitat dels alumnes i explicitar-la, situar-la en relació amb el coneixement científic i dissenyar o escollir intervencions didàctiques per facilitar el desenvolupament científic
  A75 Integrar les noves tecnologies audiovisuals i informàtiques en l'ensenyament de les ciències
  A76 Utilitzar correctament raonaments i reconèixer, explicitar i valorar la correcció o incorrecció dels alumnes, per plantejar situacions que els ensenyin a pensar i a exercicir un pensament crític en ciència
  A77 Conèixer els continguts que s'han d'ensenyar i la seva singularitat espistemològica i l'especifitat de la seva didàctica
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col•laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral com a ciutadà.
  B8 Sensibilitzar-se pels temes vinculats amb el medi ambient.
  B9 Tenir capacitat d'anàlisi i sintesi
  B10 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuo a travès de la autoavaluació de la pròpia práctica
  B11 Tenir capacitat d'organització i planificació
  B12 Ser capaç de prendre decisions
  B13 Tenir un raonament crític
  B14 Ser creatiu
  B15 Tenir iniciativa i esprit emprenedor
  B16 Estar motivat per la qualitat
  B17 Tenir un equilibri emocional en les circumstàncies variades de l'activitat professional.
  B18 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
  B19 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.