2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Pedagogia (2002)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer i contextualitzar els sistemes educatius i formatius actuals en el context internacional i, especialment, en els països de la unió europea.
  A2 Conèixer els processos històrics dels sistemes, les professions i les institucions i/o organitzacions d’educació i formació.
  A3 Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
  A4 Conèixer els fonaments i la metodologia d’avaluació, referida a programes, contextos, processos, productes, professionals, institucions i/o organitzacions i sistemes educatius.
  A5 Conèixer els fonaments teòrics i metodològics sobre la construcció, validació i ús d’instruments de mesurament educatiu.
  A6 Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
  A7 Conèixer els models, principis i enfocaments de l’orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
  A8 Conèixer els principis i fonaments d’atenció a la diversitat en educació.
  A9 Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i la seva aplicació als processos d’ensenyament-aprenentatge.
  A10 Conèixer les teories, models i programes de formació del professorat.
  A11 Conèixer els mètodes i estratègies de la investigació educativa.
  A12 Conèixer les fonts relatives al treball pedagògic en els seus diversos àmbits, saber accedir a elles i gestionar-les.
  A13 Conèixer la legislació educativa.
  A14 Fonamentar el disseny de mitjans didàctics i de contextos educatius, dissenyar i avaluar la seva utilització.
  A15 Dissenyar programes d’intervenció, orientació i formació adaptats ales característiques diferencials de subjectes i situacions en els diversos trams del sistema educatiu i àrees curriculars.
  A16 Avaluar programes d’intervenció i orientació psicopedagògica.
  A17 Dissenyar i aplicar tècniques i instruments de diagnòstic i detecció de varibales que justifiquen una acció educativa concreta.
  A18 Dissenyar i desenvolupar processos d’avaluació de programes, centres i institucions i sistemes educatius.
  A19 Promoure, planificar i dirigir la implantació de processos i models de gestió de la qualitat a partir dels plans d’avaluació desenvolupats en les institucions i/o organitzacions educatives i formatives.
  A20 Avaluar processos d’orientació adaptats a les característiques diferencials dels subjectes, contextos i models d’orientació.
  A21 Dissenyar i desenvolupar processos d’investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
  A22 Dissenyar i avaluar recursos didàctics, materials i programes de formació per diferents col·lectius , nivells i àrees curriculars.
  A23 Realitzar materials-guia per orientar en l’ús dels recursos educatius o el desenvolupament de processos de formació.
  A24 Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d’educació i formació mitjançant de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (e-learning).
  A25 Assessorar sobre l’ús pedagògic i integració curricular dels mitjans i recursos didàctics.
  A26 Dirigir i gestionar centres de producció i difusió de mitjans didàctics.
  A27 Realitzar la gestió professional dels recursos humans, materials i funcionals en entorns d’educació i formació.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sesibilitzar-se amb els temes vinculats amb el medi ambient
  B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
  B10 Organització i planificació
  B11 Gestió de la informació
  B12 Capacitat de presa de decisions
  B13 Capacitat d'autocrítica
  B14 Reconeixement i respecte a la diversitat i multiculturalitat
  B15 Habilitats interpersonals
  B16 Adaptació a situacions noves
  B17 Lideratge
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia