2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Psicologia (2002)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
  A2 Els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
  A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
  A4 La naturalesa de les diferències individuals.
  A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
  A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
  A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
  A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
  A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
  A10 Els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d’investigació en psicologia, la seva funció, característiques i limitacions.
  A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
  A12 Els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i l’adaptació d’instruments d’avaluació psicològica.
  A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
  A14 Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. (Detectar necessitats)
  A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
  A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
  A17 Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. (Comunicació professional)
  A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
  A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Planificació i organització
  B10 Capacitat de lideratge
  B11 Motivació per la qualitat
  B12 Presa de desicions
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
  B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
  B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
  B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
  B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
  B18 Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
  B19 Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació professional.
  B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
  B21 Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
  B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
  B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
  B24 Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
  B25 Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
  B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
  B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
  B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
  B29 Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
  B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
  B31 Comunicar-se en una llengua estrangera.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia