2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau de Pedagogia (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
  A2 Conèixer els processos històrics de l'educació en els àmbits autonòmic, estatal i internacional.
  A3 Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
  A4 Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
  A5 Conèixer els principis i models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
  A6 Conèixer, dissenyar i desenvolupar mètodes d'avaluació.
  A7 Dissenyar i avaluar programes d'intervenció i orientació pedagògica.
  A8 Detectar i diagnosticar necessitats educatives.
  A9 Dissenyar i desenvolupar processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
  A10 Dissenyar i avaluar recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents col•lectius, etapes i àrees curriculars.
  A11 Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d'educació i formació mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (e-learning).
  A12 Assessorar en processos educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.