2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Primària (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
  A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
  A3 Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
  A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
  A5 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
  A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
  A7 Col•laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
  A8 Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
  A9 Valorar la responsabilitat individual i col•lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
  A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
  A11 Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
  A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació primària i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
  MEMD1 Conèixer els fonaments didàctics de la dansa i la música i ser capaç de realitzar adaptacions que permetin accedir als nens al seu ús com a mitjà d'expressió.
  MEMD2 Integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència dels propi cos com a generador de moviment en els alumnes d'educació primària.
  MEMD3 Descobrir i experimentar amb les possibilitats d'improvització que genera l'educació rítmica i la dansa en l'educació primària.
  MEMD4 Establir els principis i les funcions que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.
  MEMD5 Conèixer i saber aplicar les diferents estratègies metodològiques per a l'ensenyament de l'educació musical, potenciant la seva adquisició, comprensió i expressió en l'etapa d'educació primària.
  MEMD6 Elaborar propostes de programació a partir dels elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació primària.
  MI1 Conèixer les principals corrents didàctiques de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula d'educació primària.
  MI2 Compendre els components i les diferents metodologies del procés d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera a l'educació primària.
  MI3 Ser capaç de planificar, avaluar i desenvolupar activitats d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llengua estrangera a l'educació primària.
  MI4 Utilitzar les habilitats docents bàsiques en l'ensenyament-aprenentatge d'un idioma com a llegua estrangera en l'educació primària.
  MEF1 Dominar els fonaments teòrics i les tècniques de programació, intervenció i avaluació de l'educació física a l'educació primària.
  MEF2 Relacionar l'educació física amb les diferents àrees que configuren el currículum de l'educació primària.
  MEF3 Identificar els components que configuren el disseny curricular de l'educació física a l'etapa de l'educació primària, utilitzant les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.
  MEF4 Dissenyar propostes d'intervenció en l'educació física de forma autònoma, amb responsabilitat i iniciativa.
  MAD3 Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
  MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
  MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
  MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
  MEMD1 Conèixer els fonaments didàctics de la dança i la música i ser capaç de realitzar adaptacions que permetin accedir als nens al seu ús com mitjà d'expressió.
  MEMD3 Descubrir i experimentar amb les possiblilitats d'improvització que genera l'educació rítmica i la dança en l'educació primària.
  MEMD5 Conèixer i saber aplicar les diferents estratègies metodològiques per a l'ensenyança de l'educació musical, potenciant la seva adquisició, comprensió i expressió en l'etapa d'educació primària.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
  B9 B9. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.