2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
3
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
3
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
3
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
3
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
3
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
1
1
2
3
4
1
0
4
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
3
4
1
0
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
1
1
2
3
4
1
0
8
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
1
1
2
3
4
1
1
0
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
1
1
2
3
4
1
1
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
1
1
2
3
4
1
1
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
1
1
2
3
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
1
1
2
3
4
1
0
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
1
1
2
3
4
1
0
9
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
1
1
2
3
4
1
1
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
1
1
2
3
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
1
2
3
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
1
1
2
3
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
1
1
2
3
4
1
1
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
1
1
2
3
4
1
1
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
1
1
2
3
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
3
4
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
1
1
2
3
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
1
1
2
3
4
2
0
4
GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
1
1
2
3
4
2
0
5
FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
1
1
2
3
4
2
0
6
RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
1
1
2
3
4
2
0
7
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
1
1
2
3
4
2
0
8
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
3
4
2
0
9
DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
1
1
2
3
4
2
1
0
PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
1
1
2
3
4
2
1
1
AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
1
1
2
3
4
2
1
2
LLENGUATGE MUSICAL
1
1
2
3
4
2
1
3
EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
1
1
2
3
4
2
1
4
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
1
1
2
3
4
2
1
5
ESPORT EXTRAESCOLAR
1
1
2
3
4
2
1
6
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
1
1
2
3
4
2
1
7
INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
1
1
2
3
4
2
1
8
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
1
1
2
3
4
2
2
0
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
1
1
2
3
4
2
2
1
AGRUPACIONS MUSICALS
1
1
2
3
4
2
2
2
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
3
4
2
2
3
INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1
1
2
3
4
2
2
4
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
1
1
2
3
4
2
2
5
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
1
1
2
3
4
2
2
6
HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
1
1
2
3
4
2
2
7
RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
1
1
2
3
4
2
3
0
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre
elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments
d'ensenyament i aprenentatge respectius.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA2Coneix i valora críticament el currículum.
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA3Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Posseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, tractament d'informació i representacions gràfiques)

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA4Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA5Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom cooperatiu, així com la
capacitat per promore'l entre els estudiants.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA6Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA7Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA8Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA9Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA10Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA11Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA12Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA13Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA14Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA15Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA16Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA17Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA18Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA19Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA20Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA21Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA22Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA23Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA24Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA25Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA26Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA27Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA28Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA29Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA30Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA31Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA32Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA32 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA33Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en
col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA4Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA5Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA6Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA7Resol problemes aplicant el pensament racional.
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA8Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA9Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA10Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA11Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA12Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA13Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA14Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA15Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA16Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA17Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA18Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA19Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA20Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA21Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Coneix el currículum escolar de les llengües i la literatura.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA22Promou el pensament científic i l'experimentació.
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA23Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA24Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA25Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA26Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA27Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA28Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA29Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA30Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA31Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA32Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA32 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA33Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA33 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA34Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA34 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA35Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA35 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA36Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA36 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA37Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA37 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA38Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA38 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA39Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA39 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA40Coneix i valora críticament el currículum.
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA40 - Coneix i valora críticament el currículum.

11234230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA41Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234202/ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA41 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11234209/DANSA: L