2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
4
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
4
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
4
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
4
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
4
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
1
1
2
4
4
1
0
4
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
4
4
1
0
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
1
1
2
4
4
1
0
8
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
1
1
2
4
4
1
1
0
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
1
1
2
4
4
1
1
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
1
1
2
4
4
1
1
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
1
1
2
4
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
1
1
2
4
4
1
0
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
1
1
2
4
4
1
0
9
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
1
1
2
4
4
1
1
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
1
1
2
4
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
1
2
4
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
1
1
2
4
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
1
1
2
4
4
1
1
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
1
1
2
4
4
1
1
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
1
1
2
4
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
4
4
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
1
1
2
4
4
2
0
4
GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
1
1
2
4
4
2
0
5
FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
1
1
2
4
4
2
0
6
RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
1
1
2
4
4
2
0
7
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
4
4
2
0
8
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
4
4
2
0
9
DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
1
1
2
4
4
2
1
0
PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
1
1
2
4
4
2
1
1
AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
1
1
2
4
4
2
1
2
LLENGUATGE MUSICAL
1
1
2
4
4
2
1
3
EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
1
1
2
4
4
2
1
4
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
1
1
2
4
4
2
1
5
ESPORT EXTRAESCOLAR
1
1
2
4
4
2
1
6
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
1
1
2
4
4
2
1
7
INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
1
1
2
4
4
2
1
8
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
1
1
2
4
4
2
2
0
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
1
1
2
4
4
2
2
1
AGRUPACIONS MUSICALS
1
1
2
4
4
2
2
2
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
1
1
2
4
4
2
2
3
INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1
1
2
4
4
2
2
4
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
1
1
2
4
4
2
2
5
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
1
1
2
4
4
2
2
6
HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
1
1
2
4
4
2
2
7
RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
1
1
2
4
4
2
3
0
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre
elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments
d'ensenyament i aprenentatge respectius.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA2Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Comprèn i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències
experimentals ( física, química, biologia i geologia).

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA3Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fonaments habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA4Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA5Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Planteja i resol problemes associats amb la ciència a la vida quotidiana.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA6Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Poseeix competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA7Coneix i valora críticament el currículum.
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA8Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA9Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Manifesta haver adquirit hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, així com
la capacitat de promoure'l entre els estudiants.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA10Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Utilitza els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències socials ( història,
geografia i altres).

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA11Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Comprèn la rellevància de les institucions públiques i privades per a una convivència pacífica
i plural entre els pobles.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA12Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Comprèn els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i socials de les arts.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA13Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA14Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA15Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Valora les propostes creatives pròpies dels llenguestes artístics i aplicar els criteris
d'originalitat i innovació en les pròpies produccions plàstiques i musicals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA16Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA17Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA18Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Determina els aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació primària, doina
les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA19Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música a l'educació
primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA20Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA21Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en els alumnes d'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA22Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA23Promou el pensament científic i l'experimentació.
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Promou el pensament científic i l'experimentació.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA24Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Entén i sap utilitzar els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experiemntals
( Física, química, biologia i geologia)

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA25Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA26Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA27Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA28Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA29Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA30Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Reconeix l'aportació religiosa al patrimoni cultural

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA31Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA32coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA32 - coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA33Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA33 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en
col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA4Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA5Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA6Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Aplica metodologies socials com un camí per a trobar resposta als fenòmens habituals de les
ciències socials.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA7Resol problemes aplicant el pensament racional.
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Resol problemes aplicant el pensament racional.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA8Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA9Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a
l'aula d'infantil i primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA10Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix el currículum escolar de l'educació artística, en les seves vessants plàstiques,
audiovisual i musical.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA11Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Adquireix recursos per fomentar la participació durant tota la vida en activitats musicals i
plàstiques, dins i fora de l'escola.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA12Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Desenvolupa i avalua continguts de forma eficaç, mitjançant recursos didàctics apropiats i
adquireix les competències corresponents.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA13Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Dissenya i avalua processos d'ensenyament-aprenentatge en educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA14Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Aplica el pensament crític, lògic, creatiu i innovador en les exposicions orals en educació
física.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA15Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Utilitza recursos bibliogràfics i documentals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA16Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Coneix els fonaments teòrics de la l'educació física i la seva vessant pedagògica en l'educació
primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA17Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Determina el vertader sentit que ha de tenir l'educació física en l'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA18Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació física en l'etapa de l'educació
primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA19Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Aplica els elements que integren el disseny curricular de l'educació física en l'educació
primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA20Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Elabora les propostes de programació adequades en l'educació física de forma autònoma amb
responsabilitat i iniciativa.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA21Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Aplica la metodologia científica com un camí per trobar respostes als fenòmens habituals
estudiats per les ciències experimentals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA22Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Coneix detalladament el currículum escolar de les ciències experimentals.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA23Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Utilitza l'estructura de les metodologia científica a l'hora de dissenyar activitats escolars
relatives a les ciències experimentals del currículum de l'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA24Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Desenvolupa i avalua continguts del currículum escolar de les ciències experimentals de
l'educació primària mitjançant recursos didàctics adequats.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA25Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Analitza la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les
conductas ciutadanes adequades, per procurar un futur sostenible.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA26Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les matemàtiques a l'etapa.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA27Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Valora el treball en matemàtiques en relació a la construcció del pensament racional en l'alumne
de primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA28Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Realitza propostes de seqüències didàctiques i sap justificar-les. Analitza i valora les
propostes didàctiques elaborades per els altres.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA29Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA30Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.

    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació primària.


11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA31Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Integra el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del pròpi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació primària.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA32Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA32 - Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA33Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA33 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a
l’aula.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA34Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA34 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA35Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA35 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA36Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA36 - Demostra capacitat d'anàlisi i síntesi en exercicis preparats.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA37Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA37 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l'aula.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA38Coneix i valora críticament el currículum.
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA38 - Coneix i valora críticament el currículum.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA39Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA39 - Té competències matemàtiques bàsiques ( numèriques, de càlcul, resolució de problemes,
geomètriques, mesura, tractament d'informació i representacions gràfiques).

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA40Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA40 - Coneix els principis i les bases per a la didàctica de la matemàtica en cada etapa.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA41Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA41 - Manifesta posseir estratègies per promoure les competències matemàtiques en els alumnes:
planificació, recursos i avaluació.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA42Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244110/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244112/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244114/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244111/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244113/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244115/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244204/GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244206/RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244207/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244208/DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244210/PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244212/LLENGUATGE MUSICAL
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244213/EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244214/ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244215/ESPORT EXTRAESCOLAR
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244216/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244217/INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244218/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244221/AGRUPACIONS MUSICALS
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244224/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244225/SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244226/HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244227/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA42 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell i a les diferents capacitat dels alumnes.

11244230/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
 RA43Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244104/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA43 - Coneix, valora i sap dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen les matemàtiques amb altres
àrees del currículum i amb aplicacions en la vida quotidiana.

11244105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES