2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Education Sciences and Psychology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Infant Education (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
  A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
  A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
  A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
  A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
  A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
  A7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
  A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
  A9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
  A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
  A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
  A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
  MEMD1 Conèixer els fonaments didàctics de la dansa i la música i ser capaç de realitzar adaptacions que permetin accedir als nens al seu ús com a mitjà d’expressió.
  MEMD2 Integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
  MEMD3 Utilitzar les possibilitats d’improvisació que genera l’educació rítmica en l’educació infantil.
  MEMD4 Establir els principis i funcions que ha de tenir l’educació musical en educació infantil.
  MEMD5 Conèixer i saber aplicar les diferents estratègies metodològiques per l’ensenyament de l’educació musical, potenciant la seva adquisició, comprensió i expressió en l’etapa d’educació infantil.
  MEMD6 Elaborar propostes de programació a partir dels elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
  MI1 Conèixer les principals corrents didàctiques de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva aplicació a l’aula d’educació infantil.
  MI2 Comprendre els components i les diferents metodologies del procés ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil.
  MI3 Ser capaç de planificar, avaluar i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil
  MI4 Utilitzar les habilitats docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil.
  MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
  MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
  MEP3 Planificar, desenvolupa i avaluar activitats psicomotrius en contextos educatius.
  MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
  MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
  MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
  MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project