2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Analitzar les TIC com a eina i instrument per a l'e-learning i la gestió del coneixement.
  AC3 Dissenyar i desenvolupar programes i projectes d'innovació i de recerca en l'àmbit de l'e-learning.
  AC7 Gestionar i utilitzar la informació en el desenvolupament de projectes.
  AC8 Redactar documentació específica de naturalesa tècnica i / o didàctica d'acord amb els programes i projectes d'e-learning desenvolupats.
  AC15 Aplicar els principis del mètode científic a la resolució de problemes de recerca educativa.
  AC16 Utilitzar eines tecnològiques per al disseny i desenvolupament d'instruments i recursos per a la investigació.
  AC18 Difondre i comunicar resultats d'investigació.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.