2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Activitats especificades a la planificació de l'assignatura publicada a Moodle. Resolució d'un cas pràctic d'investigació 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es basarà en: avaluació continuada a partir de la realització de les activitats que es proposen al llarg del curs; grau de participació en els debats i les aportacions que s'hi facin. És convenient seguir el cronograma de les activitats tal i com es proposen al curs i complir els terminis que es marquen per a cada lliurament. D'aquesta manera es podrà garantir la coherència i la correcta integració dels continguts de tots els cursosals que cadascú s'ha matriculat. Es recomana l'assistència a un minim del 80 % de les sessions de videoconferència.