2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Psicologia General Sanitària (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
  A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
  A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
  A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
  A5 Redactar informes psicològics de forma adequada en relació als destinataris.
  A6 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes aplicant el mètode científic.
  A7 Conèixer el marc d'actuació del Psicòleg General Sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
  A8 Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i la protecció de dades personals dels pacients.
  A9 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
  A10 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
  A11 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
  A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
  A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
  A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
  A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
  A16 Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'un empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
  A17 Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
  A18 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària,
  A19 Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'exercici professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
  B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
  B6 Demostrar una actitud senseible en vers als temes mediambientals
  B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  NO Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C2 Gestionar la informació i el coneixement.
  C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  NO Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C4 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.