2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Formació de Professionals de la Formació (2007)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Reconèixer els aspectes de formació relatius als diferents contexts espai-temporals i pràctics.
  AP2 Reflexionar i prendre postura sobre els enfocamentes de formació i les seves estratègies en els diferents països europeus.
  AP3 Elaborar projectes d’investigació sobre formació, en totes les seves fases, disseny, desenvolupament i avaluació, d’acord als àmbits d’estudi
  AP4 Dominar les tècniques, instruments i procediments d’anàlisi adequats als objectius d’investigació previstos.
  AP5 Conèixer els models d’avaluació de la formació així com els seus elements i el domini d’instruments i recursos per a l’avaluació.
  AP6 Dominar les tècniques i la capacitat reflexiva per a organitzar, dirigir i coordinar accions formatives, d’acord als diferents contexts de la pràctica formativa.
  AP7 Analitzar els models d’assessorament per a adaptar-los a institucions i contexts de la formació europeus.
  AP8 Ser capaços d’introduir innovacions tant en la planificació com en el procés, tenint com a referent el comportament del grup diana en el moment interactiu.
  AP9 Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos formatius a partir dels fonaments, nascuts de la política formativa de l’educació, l’empresa i les institucions dels diferents països europeus.
  AP10 Concebre la pròpia pràctica professional com a oportunitats i experiències de treball, generadora de desenvolupaments conceptuals i d’investigació que facilita la professionalització del formador/a i de la mateixa professió.
TipusB Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BP2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BP3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BP4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BP5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BP6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BP7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BP8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BP9 Lideratge
  BP10 Treballar en equip i gestionar equips
  BP11 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BP12 Aprendre a aprendre
  BP13 Planificació i organització
  BP14 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BP15 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  BP16 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  BP17 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  BP18 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  BP19 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  BP20 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria
TipusC Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador
  CP1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CP2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CP3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CP4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CP5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CP6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)