2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Psicologia de l`Educació (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115191101 CULTURA, DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE EN PE Únic anual
Obligatòria 5
115191102 METODOLOGIA I EPISTEMOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ PSICOEDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115191222 CANVI CULTURAL I EDUCACIÓ: TRANSFORMACIONS EN LES EINES, PRÀCTIQUES I SUBJECTES Únic anual
Optativa 5
115191239 CONCEPTUALITZACIÓ I MODELS DE L´ACCIÓ TUTORIAL:L´ORIENTACIÓ AL LLARG DEL CICLE VITAL Únic anual
Optativa 5
115191240 CONTINGUTS I INSTR. D´INTERV. EN ACCIÓ TUT.: PROJ. D´ACC. I RECUR.TECNOL;SUPORTS ESPECIF.AL DESENV. Únic anual
Optativa 5
115191221 CULTURA, DESENVOLUPAMENT I DIVERSITAT EN METES, VALORS I PRÀCTIQUES EDUCATIVES Únic anual
Optativa 5
115191203 ELS PROCESSOS D´ALFABETITZACIÓ: PRÀCTIQUES SOCIALS I DESENVOLUPAMENT PERSONAL Únic anual
Optativa 5
115191208 HABILIT. I ADQUIS.DEL LLENG., COMUNIC. AUGMENTATIVA I ESCRIPT. EN PERS. AMB NECESSITATS EDUC. ESPEC. Únic anual
Optativa 5
115191210 LA INTERV. PSICOEDUC.ORIENT. A L´OPTIMIT. DELS PROC. D'ENSENY. I APREN. I D´ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Únic anual
Optativa 5
115191209 LA INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA ORIENTADA AL CANVI I MILLORA DE LES INSTITUCIONS D´EDUCACIÓ FORMAL Únic anual
Optativa 5
115191207 TRANSTORNS DEL DESENVOLUPAMENT, DISCAPACITAT I APRENENTATGE: L´EDUCACIÓ INCLUSIVA Únic anual
Optativa 5