2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Historia del Arte (2001)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Demostrar coneixement i comprensió de les coordenades espai-temporals (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’Art
  A2 Visió diacrònica general de la història de l’Art universal.
  A3 Visió diacrònica regional y complerta dels fenòmens artístics territorials.
  A4 Coneixements particulars i optatius de la Història de l'Art
  A5 Ha de demostrar coneixement i comprensió de les diferents metodologies d’aproximació a la Història de l’Art i de la seva contingència històrica (Historiografia de l’Art)
  A6 Ha de demostrar coneixement i comprensió sistemàtic i integrat del fet artístic: teoria i pensament estètic, diferents llenguatges, procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
  A7 Ha de demostrar coneixement i comprensió de les principals fons literàries i documentals de la Història de l’Art.
  A8 Ha de demostrar coneixement i comprensió d’iconografia, aspecte essencial per a la interpretació de les imatges.
  A9 Ha de demostrar coneixement i comprensió la història i les problemàtiques actuals de la conservació, criteris de restauració i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.
  A10 Ha de demostrar coneixement i comprensió de museologia i museografia.
  A11 Ha de demostrar coneixement i comprensió sobre documentació, composició de materials i tècniques constructives dels bens artístics mobles i immobles.
  A12 Ha de demostrar coneixement i comprensió sobre el mercat de l’art: antiquariat, galeries, taxació i mecenatge-.
  A13 Ha de demostrar coneixement i comprensió general de la Història Universal
  A14 Ha de demostrar coneixement i comprensió general de Geografia
  A15 Ha de demostrar coneixement i comprensió general o específic de tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.
  A16 comprensiu dels idiomes moderns, incident en el vocabulari tècnic.
  A17 Ha de demostrar habilitat en la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes , recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
  A18 Ha de demostrar habilitat en gestió de col·leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, comissariat, exposicions i difusió d’art.
  A19 Ha de demostrar habilitat en interpretar i utilitzar els gràfics, dibuixos, fotografies, imatges en moviment, informàtica. (Coneixements instrumentals aplicats a la Història de l’Art)
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Interdisciplinarietat (humanitats): Filosofia, Història de l’Estètica, llengües antigues, Semiòtica, Història de les Arts Escèniques, Història de la Música, Mitologia, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
  B10 Planificació i organització
  B11 Capacitat de lideratge
  B12 Motivació per la qualitat
  B13 Presa de desicions
  B14 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia