2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I Code 12081005
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Second First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
FACI LACASTA, FRANCISCO JAVIER
E-mail franciscojavier.faci@urv.cat
Lecturers
FACI LACASTA, FRANCISCO JAVIER
Web http://moodle.urv.cat
General description L’assignatura serveix per aportar a l’alumne el coneixement sobre els conceptes i processos fonamentals d’un ampli període de la història mediterrània i occidental, conegut com a edat mitjana i concretament a l'antiguitat tardana i a l'alta edat mitjana, tot introduint-lo en la comprensió de les diferents versions dels corrents historiogràfics sobre l’esmentada època. Per facilitar això les diverses propostes bibliogràfiques per tema seran comentades, a fi i a efecte de guiar a l’estudiant cap a lectures de caire generalista per una major efectivitat, però sense renunciar a la diversitat inherent a les diverses contribucions historiogràfiques. En aquest sentit, també la bibliografia seleccionada s’ha confeccionat a partir de diversos criteris que la justifiquen. Cal advertir que a pesar de la poca fortuna dels ja analitzats termes “edat mitjana” i “universal”, l’alumne descobrirà determinades constants o elements estructurats que permeten situar la matèria de l’assignatura en tres o quatre blocs temàtics dins del mateix marc contextual. Aquests són les transformacions des de l'antiguitat fins al segle VII a l'occident mediterrani i a l'orient romà, l'aparició de l'Islam, els processos de la formació del feudalisme a l'occident europeu i els seus primers desenvolupaments.