2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Geografia (2001)
 Itinerari Llicenciatura de Geografia

Itinerari de la Llicenciatura de Geografia

La Geografia estudia la relació entre els fenòmens naturals i socials i la seva localització sobre el territori. Els geògrafs s'ocupen fonamentalment de subministrar explicacions acurades, ordenades i racionals de les característiques i fenòmens variables de la Terra, siguin de tipus físic o humà, així com de les seves relacions recíproques. La geografia és una ciència del territori, una disciplina naturalista i ambiental, al mateix temps que eminentment social, amb una vessant teòrica i una altra cada cop més important de pràctica o aplicada. El seu caràcter interdisciplinari entre les ciències naturals i humanes la fa especialment adequada per a l’estudi de qüestions mediambientals i d’ordenació del territori, i reforça àmpliament la capacitat de comprendre les desigualtats culturals, socials i econòmiques que es donen en el món d'avui, així com augmenta la sensibilitat davant tot tipus de problemàtiques medi ambientals i sobre la necessària protecció de la naturalesa.

Els estudis de llicenciat en Geografia a la URV  tenen  300 crèdits acadèmics (108 troncals, 102 obligatoris, 60 optatius i 30 de lliure elecció) que volen dir unes 3000 hores de classe, entre teòriques i pràctiques, que es poden fer en cinc anys, a raó de matricular uns 60 crèdits per any. Els estudis es divideixen en dos cicles. El primer, per estudiar els aspectes més fonamentals i bàsics de la llicenciatura, i el segon, per especialitzar-se en unes àrees concretes.

Els serveis i infrastructures específiques de la llicenciatura de geografia són: Laboratori de cartografia i SIG, cartoteca (conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya), aula de cartografia, estació meteorològica (conveni amb l’Institut Nacional de Meteorologia).

Itinerari de la Llicenciatura de Geografia (2006-2007):

         Itinerari llicenciatura geografia