2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Geografia (2001)
 Itinerari Grau en Geografia (Anàlisi i Ordenació T

Títol de Graduat/ada en Geografia (Anàlisi i Ordenació Territorial)

Aquest títol es complementari al títol oficial de llicenciat/ada en geografia, i el poden obtenir els alumnes matriculats el curs 2004-2005 i posteriors, que es matriculin i obtinguin una qualificació favorable en totes les assignatures detallades a l'itinerari, a través del sistema d'avaluació continuada.

El títol de Graduat/ada en geografia (Anàlisi i Ordenació Territorial) correspon a una experiència pilot convocada per la Generalitat de Catalunya, a la qual l'ensenyament de Geografia va optar, i l'AQU (Agència per la qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) ha informat favorablement durant aquest estiu. Els objectius principals d'aquest projecte són dos, d'una banda l'adaptació als criteris de l’EEES (Espai Europeu d'educació Superior) que es centrarà en l’adopció de noves metodologies i estratègies docents, implantació de l’avaluació continuada i el seguiment pormenoritzat del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne, i d'altra banda a l’orientació professionalitzadora de l’ensenyament que s’aconsegueix de manera directa, amb els complements de formació que són mínims per tal de no sobrecarregar de treball a l’alumne, i indirecta mitjançant un nou enfocament de les matèries incrementant els aspectes metodològics, pràctics i instrumentals sobre els teòrics i augmentant els pes de les competències transversals fonamentals.

Els alumnes que participen en les titulacions pilot tenen la possibilitat de cursar una titulació en el marc del que seran les titulacions europees, amb tot el que això comporta:

Que implica per a l'estudiant?

Matricular-se pel procediment normal i atendre les indicacions i orientacions dels responsables de la titulació en el moment de la matrícula.

Distribució de crèdits

A la taula següent es pot consultar l’estructura proposada pel títol de graduat/ada en Geografia (Anàlisi i Ordenació Territorial). La columna de l’esquerra correspon a l’itinerari homologat pel primer cicle i la de la dreta, als complements formatius per a segon (12 crd.) i tercer curs (12 crd.). Al primer curs no s’inclouen aquests complements ja que es considera que l’alumne ha de centrar els seus esforços en l’adaptació a les noves metodologies docents i vida universitària.

Itinerari del Títol Graduat/ada en Geografia (Anàlisi i Ordenació Territorial)

 

 Itinerari grau geografia