2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Geografia (2001)
 Itineraris Títols d'Especialitat

Introducció

La Normativa de programació de nous estudis propis a la Universitat Rovira i Virgili, aprovada pel Consell de Govern de 27 de març de 2003, regula la creació, entre d’altres títols propis, de diplomes d’especialitat de pregrau. Aquests diplomes responen a l’objectiu d’implantar mencions d’itineraris que reconeguin una formació específica de l’estudiant en el marc d’una titulació homologada.

L'ensenyament de geografia ha confeccionat els itineraris de quatre títols d'especialitat de pregrau que l'alumne que hagi assolit una qualificació favorable a les assignatures detallades i així ho desitgi, pot sol·licitar a la secretària de la facultat.

Aquests títols tenen com a objectiu donar constància de l'especialitat que l'alumne ha triat a partir de la selecció d'assignatures optatives.

Aquesta memòria engloba les directrius expressades a la normativa i indica les assignatures troncals, obligatòries i optatives que l’alumne ha de cobrir satisfactòriament per tal d’obtenir l’esmentat diploma, amb una càrrega docent de 60 crèdits.

  • Itinerari per a l’obtenció del Diploma d’Especialitat en Desenvolupament Regional i Local

titol_1
  • Itinerari diploma de pregrau en Formació i Divulgació Històrica i Geogràfica
titol_2
  • Itinerari per a l’obtenció del Diploma d’Especialitat en Tècniques d’Anàlisi del Territori
titol_3
  • Itinerari per a l’obtenció del Diploma d’Especialitat Analista d’Impactes Ambientals del Canvi Global
titol_4