2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Geografia (2001)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Espais geogràfics regionals.
  A2 Història i pensament de la disciplina geogràfica
  A3 Geografia humana, econòmica i social.
  A4 Geografia física i medi ambient.
  A5 Ordenació del territori.
  A6 Mètodes d’informació geogràfica.
  A7 Metodologia i treball de camp.
  A8 Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de interpretació del territori.
  A9 Combinar les dimensions temporal i espacial en la explicació dels processos socioterritorials.
  A10 Relacionar i sintetitzar informació territorial transversal
  A11 Realitzar diagnosis integrades de l’acció pública.
  A12 Explicar els processos de l’actualitat mediàtica.
  A13 Expressar informació cartogràficament.
  A14 Treball de camp i coneixements directes del territori.
  A15 Elaborar i interpretar informació estadística.
  A16 Conèixer, comprendre i interpretar el territori.
  A17 Interrelacionar el medi físic i ambiental amb l’esfera social i humana.
  A18 Combinar un enfocament generalista amb un anàlisis especialitzat.
  A19 Interrelacionar els fenòmens a diferents escales territorials
  A20 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions.
  A21 Comprendre les relacions espacials.
  A22 Analitzar i interpretar els paisatges.
  A23 Generar sensibilitat i interès per als temes territorials i ambientals.
  A24 Ordenar i sintetitzar informació.
  A25 Exposició i transmissió dels coneixements geogràfics.
  A26 Entendre els problemes de forma multidimensional.
  A27 Gestionar la complexitat.
  A28 Oferir explicacions senzilles a problemes complexos.
  A29 Generar acords en equips interdisciplinaris.
  A30 Oferir nous usos a sabers tradicionals.
  A31 Capacitat d’entendre el llenguatge i les propostes d’altres “especialistes”.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B4 Treballar de forma col•laborativa.
  B5 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B6 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l’entorn laboral com a ciutadà.
  B7 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B8 Capacitat d’anàlisis i síntesis.
  B9 Capacitat d’organització i planificació.
  B10 Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.
  B11 Capacitat de gestió de la informació.
  B12 Presa de decisions.
  B13 Treball en equip.
  B14 Treball en un equip de caràcter interdisciplinari.
  B15 Treball en un context internacional.
  B16 Habilitats en les relacions interpersonals.
  B17 Reconeixement a la diversitat i a la multiculturalitat.
  B18 Raonament crític.
  B19 Compromís ètic.
  B20 Aprenentatge autònom.
  B21 Adaptació a noves situacions.
  B22 Creativitat.
  B23 Liderat.
  B24 Coneixement d’altres cultures i costums.
  B25 Iniciativa i esperit emprenedor.
  B26 Motivació per la qualitat.
  B27 Sensibilitat vers el medi ambient.
  B28 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
  B29 Habilitats d’investigació.
  B30 Capacitat de treballs individuals.
  B31 Disseny i gestió de projectes.
  B32 Responsabilitat.
  B33 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
  B34 Capacitat d’adaptació als imprevistos.
  B35 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d’un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia