2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Publicitat i Relacions Públiques (2001)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Coneixement de les tècniques de gestió de les empreses de comunicació, amb especial atenció per les publicitàries i de relacions públiques, així com de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació corporativa i publicitària a les empreses públiques i privades: aspectes jurídics, fiscals i de relacions laborals; finançament i comptabilitat.
  A2 Coneixement teòric i pràctic dels departaments de comunicació de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seva direcció. En especial la gestió del coneixement i dels intangibles de l’empresa, i dels mercats i els productes financers.
  A3 Coneixement de les tècniques d’investigació i anàlisi de la naturalesa i les interelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics. Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació per objectius per a, des d’un plantejament metodològic, assistir als operadors que han de prendre decisions a la recerca d’eficàcia comunicativa.
  A4 Coneixement de la situació actual i l’evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, les formes i els processos de la comunicació publicitària
  A5 Coneixement de l’estructura dels mitjans publicitaris: les seves característiques, tipologies i problemàtiques.
  A6 Coneixement tèoric i pràctic de l’anàlisi i la investigació d’audiències, així com de l’anàlisi, la selecció i la compra de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària
  A7 Coneixement dels mètodes i les tècniques de màrketing específiques per a la presa de decisions en les àrees de comunicació en general i de publicitat i relacions públiques, a les empreses i les institucions
  A8 Coneixement dels mètodes del pensament creador i la seva aplicació al procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes i tècniques.
  A9 Coneixement dels processos d’elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i sistemes d’anàlisi de les campanyes
  A10 Coneixement dels elements, les formes i els processos dels llenguatges publicitaris i d’altres formes de comunicació, utilitzant amb aquesta finalitat les llengües oficials de la Comunitat Autònoma i les estrangeres, especialment l’anglesa
  A11 Coneixement de l’ètica i la deontologia professional de la publicitat i de les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic
  A12 Coneixement dels processos psicològics bàsics en la comunicació i en el consumidor i els models psicològics específics desenvolupats per a la comunicació i la persuació
  A13 Coneixement i estudi dels processos de màrketing relacional i les seves tasques específiques: posicionament, segmentació, procediments d’anàlisi i medició de l’eficàcia
  A14 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals que s’encarreguen de l’atenció al client de l’agència, assitint-lo de manera continuada abans, durant i després de la realització de les seves accions de comunicació
  A15 Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació per a una empresa o institució
  A16 Capacitat i habilitat per a l’exercici liberal de la professió
  A17 Capacitat i habilitat per exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans d’una agència i en major mesura les centrals de mitjans
  A18 Capacitat per definir i gestionar els pressupostos de comunicació per a la correcta imputació dels seus costos
  A19 Capacitat i habilitat per a la creació i el desenvolupament d’elements gràfics, imatges, símbols o textos
  A20 Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge corporativa d’una empresa
  A21 Capacitat i habilitat per identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l’empresa, tot afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la seva reputació
  A22 Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i les tècniques comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius (multimèdia)
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Planificació i organització
  B10 Capacitat de lideratge
  B11 Motivació per la qualitat
  B12 Presa de desicions
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
  B14 Capacitat i habilitat per responsablitzar-se de l’àrea de comunicació d’un organisme o empresa.
  B15 Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia