2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Filologia Catalana (2001)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer en profunditat la llengua i la literatura catalanes
  A2 Conèixer les tècniques d'expressió en llengua catalana
  A3 Conèixer la història de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes
  A4 Conèixer els autors i les obres dels diferents períodes de la literatura catalana
  A5 Conèixer els mètodes de la crítica literària catalana
  A6 Conèixer la realitat dialectal catalana
  A7 Conèixer la teoria i els mètodes de l'etnopoètica en la cultura catalana
  A8 Conèixer la teoria literària aplicada a la literatura catalana
  A9 Conèixer la lingüística catalana
  A10 Conèixer la realitat lingüística i cultural de l'entorn europeu
  A11 Conèixer altres llengües i literatures
  A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
  A13 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic, dialectal i literari
  A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
  A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
  A16 Saber fer una presentació multimèdia sobre un tema concret
  A17 Saber cercar informació de tipus filològic en fons documentals (biblioteques, bases de dades, diccionaris, fonoteques, atles lingüístics...)
  A18 Saber fer recerca historicoliterària en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col•laborativa
  B6 Comprometer-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Planificació i organització
  B10 Capacitat de lideratge
  B11 Motivació per la qualitat
  B12 Presa de decisions
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia