2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Filologia Hispanica (2001)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer la llengua i la literatura espanyoles en profunditat
  A2 Conèixer la història de la llengua espanyola i la seva cultura
  A3 Conèixer la tradició de la crítica literària i l'estat actual
  A4 Conèixer l'estructura de la llengua espanyola
  A5 Conèixer la realitat lingüística i literària hispanoamericana
  A6 Conèixer els temes de debat filològic, d'interès històric i contemporani
  A7 Conèixer els mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola
  A8 Conèixer la didàctica de la llengua i la literatura espanyola
  A9 Conèixer les bases de la lingüística teòrica
  A10 Conèixer les bases de la teoria de la literatura
  A11 Conèixer les bases de la comunicació humana
  A12 Conèixer altres llengües i literatures
  A13 Conèixer la realitat lingüística i cultural de l'entorn europeu
  A14 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociològic i literari
  A15 Poder formar-se una opinió crítica sobre un text
  A16 Saber expressar una opinió amb claredat i concisió sobre un text oral o escrit
  A17 Saber fer una presentació multimèdia sobre un text
  A18 Saber cercar la informació de fonts filològiques, terminològiques, lexicogràfiques en paper o a la xarxa.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Planificació i organització
  B10 Capacitat de lideratge
  B11 Motivació per la qualitat
  B12 Presa de decisions
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia