2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
C3
Realització d’un treball de recerca d'història local de l'època contemporània, a partir de fonts primàries, seguint les pautes del professor.
Es valorarà la contextualització del fet local en el marc general històric, l’abast de la recerca documental, la capacitat d’extreure i argumentar les conclusions, i l’ordre i la claredat expositiva: 30%

Realització d’una ressenya crítica d’un llibre de la bibliografia específica seguint les pautes del professor: 10%
40%
Resolució de problemes, exercicis
A2
A7
Realització de comentaris crítics, anàlisis o debats sobre textos, documentals i pel•lícules, conferències fets a les classes pràctiques.
Es valorarà la comprensió global, la capacitat analítica i crítica.
20%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A7
Es realitzaran dues proves escrites al llarg del curs sobre els continguts de l’assignatura donats a l’aula. Cada una de les proves abastarà la meitat del total de continguts de l’assignatura.
Es valorarà la comprensió global dels temes, la utilització d’un vocabulari adient, i la capacitat d’argumentació. Així com la correcció lingüística.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'Avaluació Continuada comporta el seguiment i la valoració global de l'alumne, per tant la qualificació final dels alumnes serà el resultat de l'aplicació automàtica dels percentatges per cada un dels ítems d'avaluació.

Els alumnes que a l'Avaluació continuada obtinguin una qualificació inferior a 5 i aquells que no hagin seguit l'Avaluació Continuada, podran realitzar un examen final de segona convocatòria, que consistirà en una prova escrita sobre tots els continguts de l'assignatura.