2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Grau en Història
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.
  A2 Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història.
  A3 Conèixer i aplicar la didàctica de la història.
  A4 Conèixer i interpretar la història com a disciplina en construcció.
  A5 Conèixer i analitzar els temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
  A6 Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
  A7 Conèixer, analitzar i interpretar la història local.
  A8 Conèixer, analitzar i interpretar la història de la integració europea.
  A9 Conèixer, analitzar i interpretar detalladament un o més períodes específics del passat de la humanitat.
  A10 Conèixer i tenir habilitat per a usar els instruments de recopilació d’informació, com catàlegs bibliogràfics, inventaris d’arxius, i referències electròniques.
  A11 Comprendre, interpretar i elaborar textos historiogràfics o documents originals en la pròpia llengua.
  A12 Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
  A13 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
  A14 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
  A15 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
  A16 Interpretar les imatges (Coneixements bàsics d’iconografia).
  A17 Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia física.
  A18 Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràfica i cartogràficament informació geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori.
  A19 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials.
  A20 Conèixer les teories dels principals pensadors.
  A21 Capacitat de reflexió i de raonament crític.
  A22 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.
  A23 Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la societat.
  A24 Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per a entendre els processos i estructures de la creació literària i aplicar aquests coneixements a través d’anàlisis crítics argumentats amb propietat oralment i per escrit.
  A25 Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com a un espai de debat ideològic mitjançant diversos recursos creatius.
  A26 Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural.
  A27 Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures específiques.
  A28 Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat i diversitat cultural.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història.
  B3 Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
  B7 Sensibilització en temes medioambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia, de les oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb la ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el propi projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat.