2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Subjects
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Competences
Code  
A1 Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
A2 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l’Art.
A9 Aplicar la metodologia científica en Història de l’Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història.
B3 Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d’innovació.
B5 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida.
B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
C2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3 Gestionar la informació i el coneixement.