2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Subjects
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Learning aims
Objectives Competences
Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art. A1
Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l'Art Universal. A2
Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. A5
Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l'Art. A6
Aplicar la metodologia científica en Història de l'Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d'informació inèdita, plantejament d'hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions. A9
Aprendre a aprendre. B1
Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història. B2
Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d'innovació. B3
Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida. B5
Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets. B6
Gestionar projectes tècnics o professionals complexos. B8
Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. C2
Gestionar la informació i el coneixement. C3