2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Assessment
 
Other comments and second call

La segona convocatòria està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada. Es tractarà de fer una prova escrita que haurà de superar comentant una sèrie de diapositives que s'hauran explicat a classe. La ponderació de la nota d'aquesta segona convocatòria serà del 100%.