2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
PBL (Problem Based Learning)
A1
A8
A15
Defensa oral i escrita, dels exercicis, casos, problemes i lectures plantejats a classe 30%
Extended-answer tests
A1
A8
A15
Realització d'una prova escrita per tal de verificar l'assimilació dels continguts treballats durant el curs 60 %
Others  

Amb l'assistència activa, l'alumne podrà aconseguir un percentatge màxim del total de la nota

10 %
 
Other comments and second call

La segona convocatòria és una part de l'assignatura. Esta dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada. Es tractarà de fer una prova escrita que haurà de superar comentant una sèrie de diapositives que s'hauran explicat a classe. El percentatge de la nota dependrà del treball fet per l'alumne al llarg del curs (pbl, simulacions i estudis de casos): si els ha presentat tots, serà d'un 60%. Si no, aquest percentatge haurà de ser superior