2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
PBL (Problem Based Learning)
A1
A3
B3
Defensa oral i escrita, dels exercicis, casos, problemes i lectures plantejats a classe (com a mímim, una ressenya d'un article la primera part de quadrimestre i un treball escrit la segona) 30%
Extended-answer tests
A1
A8
Realització de dues proves escrites per tal de verificar l'assimilació dels continguts treballats durant el curs 70%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada. Es tractarà de fer una prova escrita que haurà de superar comentant una sèrie de diapositives que s'hauran explicat a classe.