2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY SPANISH ART
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
 A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el context europeu occidental i hispànic.
 A4 Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).
 A9 Aplicar la metodologia científica en història de l'art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
 A15 Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la història de l'art: gràfics, dibuix artístic i lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per interpretar les anàlisis de tipus material de la obra d’art (físiques, químiques, informes de restauració).
 A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal.
 A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.
 A18 Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.
 A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, història de les grans religions, sociologia i antropologia.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
 B2 Resoldre problemes de forma efectiva
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
 B5 Treballar de forma col·laborativa
 B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV