2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Contents
Topic Sub-topic
BLOC PATRIMONIAL
1. Interpretar, transmetre 2. Els principis bàsics de la interpretació 3. Reptes en interpretació 4. La interpretació del patrimoni històric. Mètodes i objectius. 5. Patrimoni històric com a motor econòmic 6. Espais previs per la interpretació: planificació, comercialització, recursos patrimonials, potencialitat del recursos i necessitat de la ruta 7. Espais d’atracció de turisme cultural 8. Itineraris historicoartístics. Tipologia i estudi de casos 9. Itineraris europeus i espanyols 10. Els promotors i la gestió del patrimoni a les comarques tarragonines 11. Equipaments interpretatius: professionals de la interpretació, avaluació d’itineraris, disseny de senyals, TIC i itineraris, visitants, impactes ambientals de la ruta. 12. Rutes i itineraris vigents a les comarques tarragonines

BLOC JURIDIC

1.- El marc jurídic del patrimoni cultural
2.- Les categories de protecció del patrimoni cultural
3.- Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN): règim de protecció de béns mobles i immobles
4.- Béns Catalogats (Bcat): règim de protecció de béns mobles i immobles