2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A16
B3
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 80%
Field work/trips
A16
B4
Es visitaran diversos espais patrimonials 10%
Others  

Assistència a classe

10%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es farà un únic examen (que equival a la confecció d'un treball final) amb un valor del 100%.

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).