2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado en Historia del Arte (2008)
 Asignaturas
  INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Actividades introductorias
Introduccció al tema, presentació del professors, metodologia i calendari 5%
Sesión magistral
A2
Presentacions

30
Prácticas de campo / salidas
A3
B7


Es visitaran diversos espais patrimonials


10%
Trabajos
A3
B7
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 40
Presentaciones/exposiciones
A3
C5
Otros  

Assistencia a classe

10
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).