2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
Type B Code Learning outcomes
 B4 Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8 Fa una estimació de l’eficàcia i l’eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Type C Code Learning outcomes