2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A3
Assistència regular i participació a classe 10%
Presentations / expositions
A3
Presentacio en grups a classe 30%
Field work/trips
A3
Visita a un centre documental 10%
Assignments
A3
Redacció d'un treball amb una proposta d'Itinerari Patrimonial o de Ruta Cultural 50%
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes que no hagin seguit l'avaluació contínua es podran presentar a la segona convocatòria del mes de gener. La prova consistirà en el lliurament d'un treball amb una proposta d'Itinerari Patrimonial o de Ruta Cultural. La qualificació no podrà superar el 50%.