2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art
  A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal
  A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el context europeu occidental i hispànic
  A4 Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art
  A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història
  A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art
  A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia)
  A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art)
  A9 Aplicar la metodologia científica en història de l'art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions
  A10 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, els criteris de restauració i la gestió del patrimoni historicoartístic i cultural
  A11 Conèixer els aspectes bàsics de la museologia i la museografia
  A12 Conèixer la documentació, la composició dels materials i les tècniques constructives dels béns artístics mobles i immobles
  A13 Conèixer la gestió de col·leccions d'art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d'art
  A14 Conèixer el mercat de l’art: antiquariat, galeries, taxació i mecenatge
  A15 Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la història de l'art: gràfics, dibuix artístic i lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per interpretar les anàlisis de tipus material de la obra d’art (físiques, químiques, informes de restauració)
  A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal
  A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana
  A18 Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia
  A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, història de les grans religions, sociologia i antropologia
  A20 Conèixer la història general i del territori
  A21 Conèixer l'estructura diacrònica de la història
  A22 Conèixer els temes i les problemàtiques objecte de debat historiogràfic
  A23 Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia física
  A24 Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràficament i cartogràficament informació geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori
  A25 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials
  A26 Conèixer les teories dels principals pensadors
  A27 Capacitat de reflexió i de raonament crític
  A28 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna
  A29 Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la societat
  A30 Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per entendre els processos i les estructures de la creació literària i aplicar aquests coneixements a través d'anàlisis crítiques argumentades amb propietat oralment i per escrit
  A31 Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com un espai de debat ideològic mitjançant diversos recursos creatius
  A32 Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural
  A33 Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures específiques
  A34 Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat i diversitat cultural
  A35 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project