2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
  A2 Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
  A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
  A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
  A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
  A6 Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
  A7 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
  A8 Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
  A9 Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project