2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in Publicity and Public Relations (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
  A3 Dominar l’aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals i audiovisuals.
  A4 Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses de publicitat i relacions públiques.
  A6 Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
  A7 Comprendre els fonaments de l’exercici del periodisme i les seves interrelacions amb l’activitat publicitària i de les relaciones públiques.
  A8 Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
  A10 Dominar els conceptes i les tècniques de creació gràfica i multimèdia aplicada a la publicitat.
  A11 Conèixer els fonaments de l’ordenament jurídic en matèria d’exercici de la publicitat i de les relacions públiques, tant pel que fa als drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
  A12 Aplicar les tècniques de planificació i organització integral de la comunicació d'una empresa o institució, així com dels seus instruments i suports organitzatius.
  A13 Coneixement teòric i operatiu de les tècniques d’investigació i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relaciones públiques, mitjans de comunicació, suports i públics.
  A14 Coneixement teòric i operatiu de l’anàlisi i la investigació de les audiències aplicat a la selecció i la compra de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària.
  A15 Aplicar els mètodes i les tècniques de màrqueting per a la presa de decisions de les empreses i institucions en les àrees de comunicació en general i de publicitat i relacions públiques en particular.
  A16 Desenvolupar el pensament creador i la seva aplicació al procés d’elaboració de missatges publicitaris i de relacions públiques: escoles, mètodes i tècniques creatives.
  A17 Exercir com a professionals que s’encarreguen de l’atenció al client de l’agència, assistint el client de manera contínua abans, durant i després de la realització de les accions de comunicació.
  A18 Identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l’empresa o institució, afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la seva reputació.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Publicitat i les Relacions Públiques.
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project