2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres bàsics (jurídico-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, a les societats contemporànies, amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
  A3 Dominar el hardware i el software de producció audiovisual i multimèdia
  A4 Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció, construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços, correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies retòriques més adequades
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, amb especial incidència a les empreses de producció i difusió audiovisual
  A6 Aplicar la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment per a la producció de productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes de ràdio i de televisió
  A7 Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l’exercici del periodisme audiovisual
  A8 Comprendre l’estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el contextos espanyol, europeu i mundial
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relaciones públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com per a l’ús de tècniques i les
  A11 Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil
  A12 Aplicar els principis avançats de la narrativa i el guionatge audiovisual
  A13 Conèixer de forma crítica i analítica els diversos gèneres i formats de la comunicació audiovisual, amb especial incidència en la seva transformació creativa
  A14 Utilitzar tècniques avançades de producció, realització en directe, animació, muntatge i postproducció de productes audiovisuals
  A15 Conèixer les principals escoles, teories i mètodes de l’anàlisi i la crítica acadèmica del cinema i la televisió
  A16 Desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius d’entreteniment i de creació
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Comunicació Audiovisual.
  B3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  B6
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.