2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres bàsics (jurídico-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, a les societats contemporànies, amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
  A3 Dominar el hardware i el software de producció audiovisual i multimèdia
  A4 Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció, construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços, correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies retòriques més adequades
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, amb especial incidència a les empreses de producció i difusió audiovisual
  A6 Aplicar la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment per a la producció de productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes de ràdio i de televisió
  A7 Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l’exercici del periodisme audiovisual
  A8 Comprendre l’estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el contextos espanyol, europeu i mundial
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relaciones públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com per a l’ús de tècniques i les
  A11 Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil
  A12 Aplicar els principis avançats de la narrativa i el guionatge audiovisual
  A13 Conèixer de forma crítica i analítica els diversos gèneres i formats de la comunicació audiovisual, amb especial incidència en la seva transformació creativa
  A14 Utilitzar tècniques avançades de producció, realització en directe, animació, muntatge i postproducció de productes audiovisuals
  A15 Conèixer les principals escoles, teories i mètodes de l’anàlisi i la crítica acadèmica del cinema i la televisió
  A16 Desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius d’entreteniment i de creació
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Comunicació Audiovisual.
  B3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  B5 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  B6
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Management of complex technical or professional projects
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.