2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in Audiovisual Communication
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
  A2 Interpretar els processos i fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
  A3 Dominar el maquinari i el programari de producció audiovisual i multimèdia.
  A4 Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció, construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços, correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies retòriques més adequades.
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses de producció i difusió audiovisual.
  A6 Aplicar la gramàtica específica del so i la imatge en moviment a la producció de productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes de ràdio i televisió.
  A7 Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l’exercici del periodisme audiovisual.
  A8 Comprendre l’estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals, i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com per a l’ús de les tècniques i eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
  A11 Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
  A12 Aplicar els principis avançats de la narrativa i el guionatge audiovisual.
  A13 Conèixer de forma crítica i analítica els diversos gèneres i formats de la comunicació audiovisual, parant un atenció especial a la seva transformació creativa.
  A14 Utilitzar tècniques avançades de producció, realització en directe, animació, muntatge i postproducció de productes audiovisuals.
  A15 Conèixer les principals escoles, teories i mètodes de l’anàlisi i la crítica acadèmica del cinema i la televisió.
  A16 Desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius d’entreteniment i creació.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Comunicació Audiovisual.
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Management of complex technical or professional projects
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project