2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Comunicació Audiovisual (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius)
  A2 Interpretar els processos i fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
  A3 Dominar el maquinari i el programari de producció audiovisual i multimèdia
  A4 Aplicar la llengua pròpia a l’elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció, construint missatges orals i escrits destinats a la seva difusió audiovisual que siguin eficaços, correctes i atractius, adoptant els recursos lingüístics i no verbals i les estratègies retòriques més adequades
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses de producció i difusió audiovisual
  A6 Aplicar la gramàtica específica del so i la imatge en moviment a la producció de productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes de ràdio i televisió
  A7 Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l’exercici del periodisme audiovisual
  A8 Comprendre l’estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals, i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com per a l’ús de les tècniques i eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics
  A11 Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil
  A12 Aplicar els principis avançats de la narrativa i el guionatge audiovisual
  A13 Conèixer de forma crítica i analítica els diversos gèneres i formats de la comunicació audiovisual, parant un atenció especial a la seva transformació creativa
  A14 Utilitzar tècniques avançades de producció, realització en directe, animació, muntatge i postproducció de productes audiovisuals
  A15 Conèixer les principals escoles, teories i mètodes de l’anàlisi i la crítica acadèmica del cinema i la televisió
  A16 Desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius d’entreteniment i creació
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Comunicació Audiovisual.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.