2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in Catalan Language and Literature (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A2 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodológics de la literatura i crítica literària.
  A3 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
  A4 Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
  A5 Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
  A6 Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
  A7 Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua catalana.
  A8 Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació literàries i de l'edició de textos.
  A9 Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua catalana.
  A10 Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua catalana i de les diverses metodologies que implica l'activitat professional que se'n deriva.
Type B Code Competences Transversal
  CT1 Use information in a foreign language effectively.
  CT2 Managing information and knowledge through the efficient use of IT.
  CT3 Solve problems critically, creatively and innovatively in their field.
  CT4 Work autonomously and as part of a team with responsibility and initiative.
  CT5 Communicate information clearly and precisely to a variety of audiences.
  CT6 Identify their learning process and their academic and professional careers.
  CT7 Apply ethical principles and social responsibility as a citizen and a professional.
Type C Code Competences Nuclear