2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in Hispanic Language and Literature
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A2 Entendre una llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A3 Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària.
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
  A7 Conèixer la llengua llatina i la tradició clàssica en els seus aspectes més generals.
  A8 Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
  A9 Conèixer els mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola en profunditat.
  A10 Conèixer l'estructura de la llengua espanyola.
  A11 Conèixer la literatura en llengua espanyola.
  A12 Conèixer la realitat lingüística i literària hispanoamericana.
  A13 Conèixer la història de la llengua espanyola.
  A14 Conèixer les varietats lingüístiques de la llengua espanyola.
  A15 Dominar les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.
  A16 Dominar les tècniques i els mètodes de l'anàlisi literària.
  A17 Conèixer les bases de l'edició de textos.
  A18 Comprendre els fonaments de l'adquisició i l'aprenentatge lingüístic.
  A19 Utilitzar eines, aplicacions i programes informàtics específics.
  A20 Conèixer i aplicar els models i les tècniques de la planificació lingüística.
  A21 Elaborar i traduir diferents tipus de textos.
  A22 Analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant degudament les tècniques d'anàlisi.
  A23 Realitzar anàlisis i comentaris de textos lingüístics.
  A24 Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística.
  A25 Gestionar i controlar la qualitat editorial.
  A26 Interrelacionar els diferents aspectes dels estudis lingüístics i literaris.
  A27 Identificar problemes i temes de recerca i avaluar la seva rellevància.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Effective solutions to complex problems
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project