2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A2 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit a un nivell bàsic.
  A3 Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària.
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
  A7 Conèixer la llengua llatina i la tradició clàssica en els seus aspectes més generals.
  A8 Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
  A9 Conèixer els mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola en profunditat.
  A10 Conèixer l'estructura de la llengua espanyola.
  A11 Conèixer la literatura en llengua espanyola.
  A12 Conèixer la realitat lingüística i literària hispanoamericana.
  A13 Conèixer la història de la llengua espanyola.
  A14 Conèixer les varietats lingüístiques de la llengua espanyola.
  A15 Dominar les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.
  A16 Dominar les tècniques i els mètodes de l'anàlisi literària.
  A17 Conèixer les bases de l'edició de textos.
  A18 Comprendre els fonaments de l'adquisició i l'aprenentatge lingüístic.
  A19 Utilitzar eines, aplicacions i programes informàtics específics.
  A20 Conèixer i aplicar els models i les tècniques de la planificació lingüística.
  A21 Elaborar i traduir diferents tipus de textos.
  A22 Analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant degudament les tècniques d'anàlisi.
  A23 Realitzar anàlisis i comentaris de textos lingüístics.
  A24 Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística.
  A25 Gestionar i controlar la qualitat editorial.
  A26 Interrelacionar els diferents aspectes dels estudis lingüístics i literaris.
  A27 Identificar problemes i temes de recerca i avaluar la seva rellevància.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.