2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in English Studies
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A2 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A3 Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària.
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
  A7 Entendre la llengua anglesa parlada i escrita en profunditat i en una varietat de registres.
  A8 Conèixer la gramàtica de la llengua anglesa en profunditat i ser capaç d'analitzar-la lingüísticament.
  A9 Utilitzar un vocabulari anglès ampli i variat.
  A10 Pronunciar la llengua anglesa de manera precisa i fluida a partir del coneixement en profunditat del sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb l'ortografia.
  A11 Utilitzar la pragmàtica de la comunicació en llengua anglesa i introduir aspectes culturals dels països de parla anglesa en l'expressió oral i escrita en anglès.
  A12 Conèixer la varietat lingüística, literària i cultural anglòfona.
  A13 Conèixer i aplicar les bases de la teoria de la literatura i de les teories estètiques.
  A14 Conèixer les característiques principals, així com les obres i els autors més rellevants, d'una o diverses literatures en llengua anglesa.
  A15 Avançar en el coneixement de l'ésser humà dins dels seus diferents entorns culturals.
  A16 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, cultural i literari.
  A17 Saber formar-se una opinió clara i concisa sobre un text i expressar-la de forma oral i escrita.
  A18 Conèixer i saber aplicar les diferents metodologies i els processos lingüístics per a l'aprenentatge de la llengua anglesa.
  A19 Familiaritzar-se amb els principals aspectes teòrics i pràctics de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.
  A20 Conèixer els principis bàsics de la teorització de la traducció i saber traduir amb eficàcia de l'anglès a l'espanyol o al català, i a la inversa.
  A21 Saber editar i corregir els textos tècnics en anglès i utilitzar les principals tecnologies de traducció assistida per ordinador.
  A22 Conèixer les cultures dels diferents països de parla anglesa.
  A23 Conèixer de manera global la mitologia germànica, nòrdica i alemanya.
  A24 Conèixer els mites fundacionals de la identitat alemanya moderna.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Effective solutions to complex problems
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
  B9 Tenir capacitat de planificació i organització
  B10 Tenir motivació per la qualitat
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprendedora i d'adaptació a les noves situacions
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project