2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Historic Societies and Political Forms in Europe (2009)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Research
  AR1 Profunditzar en els coneixements i la comprensió de la informació extreta sobre la Història política, social econòmica i cultural des del Baix Imperi romà fins a l’actualitat
  AR2 Analitzar i contrastar les aportacions de les diferents corrents historiogràfiques sobre els diferents processos històrics
  AR3 Investigar els processos històrics a través de la investigació històrica i la consulta de material bibliogràfic i d’arxiu
  AR4 Analitzar el per què i les conseqüències de les solucions polítiques que s’han aplicat a diferents problemes socials al llarg de la història
  AR5 Integrar les diferents disciplines a l’elaboració del discurs històric
  AR6 Reconèixer el paper que juguen els conceptes o fets conceptuals, com per exemple els de poder, imperi, guerra, elit, conflicte, revolució, injustícia social i lluita de classes
  AR7 Establir hipòtesis de treball amb les dades disponibles i procedir a la seva confirmació o refutació aplicant una metodologia científica
  AR8 Interpretar els processos històrics amb el rigor crític adequat
  AR9 Dominar el llenguatge i la metodologia que s’utilitza per a produir científicament
  AR10 Desenvolupar treballs d’investigació d’alt nivell i exigència
  AR11 Conèixer les institucions i les diferents formes de govern al llarg de la història
  AR12 Analitzar l’evolució dels instruments de poder de les societats històriques i comparar-los amb els de les actuals
  AR13 Valorar la influència que han tingut les diferents formes de govern en la configuració de les societats actuals
  AR14 Analitzar les causes i conseqüències dels conflictes entre Estats
TypeB Code Competences Transversal
  Research
  BR1 Learning to learn
  BR2 Resoldre problemes complexos en contextos d’innovació en els camps de l’actual investigació històrica i multidisciplinar
  BR3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a la vanguàrdia dels estudis jurídics. Polítics i històrics en general
  BR4 Autonomy, responsibility and initiative
  BR5 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida en clau de lideratge
  BR6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret
  BR7 Gestionar projectes d’investigació o innovació sobre camps d’història política, social i del Dret
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Having commintment with ethics and social responsibility as a citizen and a professional (Citizenship)
  CC2 Defining and developing an academic and professional project arisen at the university (Career guidance)
  Research
  CR1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CR2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació
  CR3 Be able to manage information and knowledge
  CR4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia i les oficiales de la URV
  CR5 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (Ciutadania)
  CR6 Definir i desenvolupar el propi projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat (Orientació)