2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Avaluar la informació actualitzada en els diferents camps d'investigació.
  AC2 Tenir capacitat de decisió analítica.
  AC3 Conduir protocols d'anàlisi tècnica.
  AC4 Avaluar restes fòssils i decidir en intervenció arqueològica preventiva.
  AC5 Planificar la intervenció arqueològica de prospecció i excavació.
  AC6 Dirigir la intervenció arqueològica.
  AC7 Capacitar-se en el tractament i registre de dades.
  AC8 Avaluar i decidir en la conservació i restauració.
  AC9 Planificar projectes d'investigació.
  AC10 Organitzar equips d'investigació.
  AC11 Tenir capacitat d'investigació, generació de paradigma i demostració.
  AC12 Planificar projectes de difusió social i didàctica.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contexts multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC8 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.