2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Traducció i Estudis Interculturals (2010)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR1 Aplicar els principis de la investigació en traductologia i estudis interculturals a nivell avançat
  AR2 Dominar les normes de l’anglès acadèmic avançat
  AR3 Aplicar els metallenguatges de les teories actuals de la traducció a nivell avançat
  AR4 Dominar els paradigmes metodològics de la investigació actual sobre la traducció i la interpretació a nivell avançat
  AR5 Comprendre les modalitats actuals de la traducció i la interpretació en contextos socioculturals complexos
  AR6 Comprendre els principis dels estudis descriptius de la traducció
  AR7 Dominar la història i l’impacte de les tecnologies lingüístiques
  AR8 Comprendre la teoria de la sociologia dels capitals socials i de les xarxes d’actors
  AR9 Comprendre les investigacions principals sobre la traducció i la interpretació
  AR10 Identificar punts febles de projectes d’investigació
  AR11 Dominar l’anàlisi avançada dels marcadors textuals de funcions comunicatives
  AR12 Dominar l’edició professional de textos electrònics acadèmics en anglès
  AR13 Comprendre els principis del programari de gestió de terminologia i de memòria de traducció
  AR14 Comprendre la utilització de corpus lingüístics per a l’anàlisi de textos complexos
TipusB Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BR2 Desenvolupar idees i projectes originals
  BR3 Resoldre problemes de manera efectiva
  BR4 Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinaris relatius a la seva àrea específica
  BR5 Considerar la ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials en la pràctica professional
  BR6 Treballar en equip i gestionar equips
  BR7 Comunicar-se de manera clara i sense ambigüitats, tant davant d’audiències expertes com no expertes
TipusC Codi Competències Nuclears
  Recerca
  CR1 Dominar la llengua anglesa a nivell avançat
  CR2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CR3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CR4 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  CR5 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat (Orientació professional)